Hành khúc vào ca ba
Hành khúc vào ca ba
                                                                              --Sáng tác: CB Nhà máy TACN--
Rì rầm, rì rầm tiếng máy reo ca

Rì rầm, rì rầm tiếng máy reo ca
 

La là la!

Ơi cô gái mi ta

Em đi đâu mà vội vã

Em về đâu mà hối hả

Chúng em vào ca ba.


La là la!

Ơi chàng trai mi ta

Đã biết rồi còn hỏi mãi

Anh về đâu mà mê mải

Cùng chúng em vào ca ba


La là la!

Đêm nay trời đầy trăng

Trăng dát vàng nhà máy

Trăng theo vào ca ba


Tiếng máy gieo giục giã

Phía trước đang giục giã

Từng chuyến hàng giục giã

Gọi ta vào ca ba