Đêm tuần tra
Đêm tuần tra

                                                               --Sáng tác: CBCNV Nhà máy TACN--


Ngày ngày - Đêm đêm

Cho dù mưa – dù nắng

Dù sương đêm ướt lạnh

Bộ đàm reo – Chúng tôi đi tuần tra

Nói: Số 1!Số 2!Nghe rõ trả lời?

An toàn!Bình yên!


Đón những chuyến hàng vào…

Chào những chuyến hàng đi xa…

Ôi! Tình nhân ái thiết tha

Nhà máy là nhà

Chúng tôi! Chiến sỹ bảo vệ

Giữ cho nhà máy bình yên

(Điệp khúc)


La là la

Đêm tuần tra

Bước chân  chúng tôi đi tuần tra

Giữ cho nhà máy bình yên.

               ---Hết---