1.Sinh nhật CB-CNV MinhTamGroup
   Tổ chức sinh nhật định kỳ 1 năm 2 lần cho toàn thể CBCNV trong Tập đoàn