Văn hóa doanh nghiệp

 Văn hoá doanh nghiệp - doanh nhân: Trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty TNHH Minh Tâm trước đây, nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm đã tạo ra được bản sắc kinh doanh riêng hay nói cách khác là văn hoá doanh nghiệp đặc trưng vừa mang tính truyền thống nhân văn vừa mang phong cách công nghiệp hiện đại. Văn hóa MINHTAM thể hiện trong toàn bộ các chủ trương, biện pháp cụ thể kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp được thể hiện trong tác phong làm việc, hành vi giao tiếp của cán bộ, công nhân trong nội bộ doanh nghiệp và với các đối tác bên ngoài; trong các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của MINHTAM, từ mẫu mới, kiểu dáng đến nội dung chất lượng. Có thể nói văn hoá doanh nghiệp của MINHTAM là một hệ thống các giá trị, niềm tin, thói quen được chia sẻ trong doanh nghiệp và không ngừng được hoàn thiện qua tấm gương của người quản trị: đó là trí tuệ, bản lĩnh, kiên định, tư duy đổi mới, năng động sáng tạo và có hoài bão xây dựng doanh nghiệp, kết hợp với tăng trưởng kinh tế, với coi trọng con người và bảo vệ môi trường. Bản sắc của MINHTAM đang được hoàn thiện trên nền tảng: Đoàn kết - hợp tác – Năng động – Sáng tạo – Chất lượng - Hiệu quả. Thương hiệu MINHTAM đó đi được chặng đường 5 năm qua là nét đẹp văn hoá truyền thống, là tài sản tinh thần vô giá của công ty, là nguồn lực đảm bảo cho doanh nghiệp luôn hoàn thành mục đích kinh doanh, với lợi ích dân tộc, với lợi ích cá nhân và gia đình.