Công đoàn
            Tổ chức công đoàn của Công ty luôn mang lại quyền lợi cho người lao động.
Với những công việc thiết thực gắn liền với lao động sản xuất, tạo cho người lao động luôn tin tưởng và hăng say lao động sản xuất..